Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via webwinkel visliefhebber.nl en deze optreedt als verkoper jegens een koper.
 1. Webwinkel Visliefhebber.nl is onderdeel van Visgilde Oosterschelde welke is gevestigd en kantoorhoudende aan de Lombardenstraat 2, 4611 VZ te Bergen Op Zoom.
 1. Webwinkel Visliefhebber.nl biedt via de website diensten aan betreffende het verkopen van Vis en aanverwante artikelen door heel Nederland, waar het betreft afhalen in onze winkel te Bergen Op Zoom. Wat betreft (af)leveren van Vis  en aanverwante artikelen hanteren nu een straal van 20 km gemeten vanuit onze winkel in Bergen Op Zoom.
 1. Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.
 1. Webwinkel Visliefhebber.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

2 Begripsbepalingen

 1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van de webwinkel Visliefhebber.nl, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de Website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
 1. Met de “Website” wordt verwezen naar de door Webwinkel Visliefhebber.nl gehouden website met als URL http://www.visliefhebber.nl
 1. Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

 

3 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven via de website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Webwinkel Visliefhebber.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 1. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan webwinkel Visliefhebber.nl verzonden. Deze gegevens zijn door webwinkel Visliefhebber.nl ontvangen; of webwinkel Visliefhebber.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door webwinkel Visliefhebber.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door webwinkel Visliefhebber.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die webwinkel Visliefhebber.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal webwinkel Visliefhebber.nl geen producten leveren. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL of Creditcard.
 1. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege webwinkel Visliefhebber.nl worden verstrekt via de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Webwinkel Schmidt kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 1. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door webwinkel Visliefhebber.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 1. Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting
 1. Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De koper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er twee situaties ontstaan; de door het niet kunnen leveren van de goederen zitten er geen producten meer in de levering, op dat moment heeft de koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten. In het tweede geval is gelijk gesteld aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden en heeft de koper recht op restitutie van in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende goederen.
 1. Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.
 1. Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.
 1. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.